Jak na přihlášku na tábor a pokyny okolo ní

přihláška na tábor

Od roku 2016 se radikálně změnil systém koloběhu přihlášek – hlavní důraz bude kladen na elektronickou komunikaci. Samozřejmě, někdo internet nemá a tak mu bude přihláška dodána papírově.
Přihlášky se už nebudou vydávat v klubovně a nebude je možné ani stahovat z webu. Přihlášku obdrží rodiče po kladném vyjádření na výzvu vedení střediska, kterým potvrdí, že dítě opravdu na tábor pojede. Přihláška je zasílána prioritně v elektronické podobě, na požádání (např. pro rodiny bez internetu jí lze zaslat i poštou). Přihlášku tvoří pdf formulář s editačními poli, kam lze zapisovat (např. jméno, bydliště apod.) a zaškrtávacími políčky. Vyplněnou přihlášku zašlete jako přílohu e-mailu výhradně na adresu tabor(@)junak-chomutov.cz. Přijetí přihlášky elektronicky Vám bude potvrzeno.
V případě, že mail nemáte, dodejte jí prosím zástupci vůdce střediska Zbyňku Nejezchlebovi - Boilerovi (tel. 777 900 813) na adresu Kostnická 89 – poštou, ale lze i jen vhodit do schránky; případně je možné přihlášku vhodit do schránky na dveřích klubovny 3. oddílu. (V těchto případech nebude ale zasíláno potvrzení).
Jiné než uvedené způsoby předání přihlášek nejsou možné.
Již není třeba opatřovat přihlášku osobním podpisem rodičů, proto lze vyplněné přihlášky posílat elektronicky. Podáním přihlášky rodiče (zákonní zástupci) přihlásí závazně své dítě na tábor a zároveň tím berou na vědomí, že dítě bude povinno dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy . Jejich nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na navrácení táborového poplatku. Dále tímto podáním berou na vědomí výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte a upozornění o cenných věcech a mobilních telefonech.
Přihlášku je nutno dodat do 9.6.2017.

Záloha

Od roku 2016 je zavedena nutnost složit současně s podáním přihlášky zálohu ve výši 1.500.- Kč.
K tomuto opatření nás bohužel vedla špatná zkušenost z minulých let.
Zálohu je třeba uhradit do 5 dnů od potvrzení přihlášky – možnost je buď hotovostně v klubovně v době mezi 18:00 – 18:15 v těchto dnech: pondělí (Boiler) a středa (Čáp); nebo převodem na účet 2400959180/2010, variabilní symbol 201761, do poznámky uveďte jméno dítěte. Teprve po složení zálohy je přihláška závazná.
Zálohu není třeba skládat v případě, že plná úhrada tábora bude provedena Vaším zaměstnavatelem proti vystavené faktuře.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti - díly C a D

Díl „C“ a „D“ (jmenuje se prohlášení o zdravotní způsobilosti) si vytiskněte a zatím ponechejte doma. Vyplníte jej těsně před odjezdem na tábor a s datem ne starším jednoho dne před datem odjezdu odevzdáte spolu s průkazkou zdravotní pojišťovny a zdravotním a očkovacím průkazem dítěte se zapsanou prohlídkou ne starší 12 měsíců (pokud dítě tento průkaz nemá, nebo je prohlídka v něm uvedená starší 12 měsíců, je nutné písemné potvrzení lékaře) při předání dítěte na tábor. Bez těchto náležitostí nebude dítě přijato!
Důležité shrnutí: dítě (mladistvý do 18 let) musí mít buď zdravotní a očkovací průkaz dítěte, ve kterém je zapsána prohlídka ne starší než 1 rok, (tj. datum prohlídky nesmí být starší než 23.7.2016), nebo musí mít potvrzení lékaře, platné pro období tábora – tj.také ne starší než 23.7.2016! Jinak nenecháme dítě (mladistvého) nastoupit do autobusu!

Termín platby

Cena tábora je 3.400.- Kč (3.300.- Kč pokud jedou spolu sourozenci).
Záloha – musí být uhrazena do 5 dnů po potvrzení elektronické přihlášky nebo do 5 dnů po jejím podání v papírové formě (viz výše).
Zbytek táborového poplatku musí být uhrazen nejpozději do 25.6.2017.

Způsob platby

  • hotovostně v klubovně v době mezi 18:00 – 18:15 v těchto dnech: pondělí (Boiler), středa (Čáp)
  • poštovní poukázkou typu A na níže uvedený účet, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRR - je to jediný způsob identifikace platby
  • převodem na běžný účet u Fio banky, číslo účtu: 2400959180/2010, příp. hotovostním vkladem na tentýž účet přímo u přepážky banky; variabilní symbol záloha = 20171, doplatek = 20172, do zprávy pro příjemce uveďte ale jméno dítěte
  • pokud Vám poukaz nebo jeho část hradí zaměstnavatel z FKSP ap., vyplňte laskavě díl „B“, obratem zašleme fakturu přímo Vašemu zaměstnavateli

Stornopoplatky

Pozor, stornopoplatky se vypočítávají z celkové částky, nikoliv jen z uhrazené zálohy!
  • Neúčast na základě nemoci - nutno doložit lékařským potvrzením - 25%
  • Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 25.6. 2017 - 35%
  • Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 1.7. 2017 - 50%
  • Neúčast z jiných důvodů, nahlášená později (nebo nehlášená vůbec) - 100%
  • Předčasný odjezd z důvodu nepravdivého prohlášení rodičů - 100%

Odjede-li Vaše dítě z tábora předčasně z důvodu onemocnění, vracíme příslušnou nevyčerpanou částku po odečtu 25%

Upozornění na prohlášení rodičů

V  případě zjištění nepravdivého prohlášení rodičů (Díl C.) není nárok na vrácení nevyčerpané částky po odjezdu dítěte!. Jedná se typicky o případy, kdy zdravotník tábora zjistí při vstupní prohlídce příznak počínajícího onemocnění, ale i zavšivení. Provozovatel tábora má rovněž právo požadovat náhradu škodu způsobené mu nepravdivým prohlášením rodiče (např. v situaci, kdy nemocné dítě nakazí děti další a provozovatel těmto dalším rodičům bude nucen vrátit peníze.

UPOZORNĚNÍ O MOBILNÍCH TELEFONECH (A JEJICH EKVIVALENTECH)

Po předchozích špatných zkušenostech bylo rozhodnuto, že na našem skautském táboře ve Frančině Huti bude zcela zakázáno používání mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení. Všechny budou na začátku tábora vypnuty, vybrány a uloženy do trezoru. V neděli 16.7.2017 od 19:00 do 21:00 budou na tento časový úsek telefony vráceny zájemcům, aby měli možnost zavolat domů, pokud o to budou stát. Poté budou vráceny až v pátek 21.7.2017. V případě nutné potřeby - předčasný odjezd z tábora apod., bude telefon samozřejmě vydán zpět.
Pro spojení rodičů s táborem je opět k dispozici táborový telefon:775387090, telefon vedoucího tábora: 608226822 a telefony vedoucích oddílů, jejichž čísla upřesníme před táborem.
K tomuto opatření jsme přistoupili z několika důvodů. Tím hlavním je mnoho času, který někteří tráví na telefonu prohlížením sociálních sítí, hraním her apod. Na táboře je mnoho jiných možností zábavy a my chceme, aby je naplno využili. Dále chceme předcházet ztrácení nebo ničení telefonů při hrách mimo tábor i v táboře. Jedná se většinou o dost drahá zařízení.
Zvažte prosím na základě tohoto sdělení, zda je vůbec nutné, aby si Vaše dítě telefon (tablet) na tábor bralo.

Upozornění o cenných věcech

Cenné věci, hodinky, přehrávače, elektronické přístroje a pod. může mít dítě s sebou pouze na vlastní nebezpečí. Při ubytování ve stanech nejsme schopni zabránit případné ztrátě, nehledě k tomu, že elektronika vlhkem značně trpí a je omezená možnost dobíjení – tábor je bez elektřiny.

Všechny osobní věci musí být označeny jménem! (hlavně ešus, hrnek, lžíce... - každý rok jich několik zbyde).

Informace a pokyny ke stažení

Zde si můžete stáhnout kompletní informace a pokyny k táboru ve formátu pdf.

Návštěvy na táboře jsou z výchovných i hygienických důvodů zakázány !